پرده های Internal

پرده شید

پرده های شید داخلی یا Internal

این پرده ها به صورت شیدهای رول شونده با قابلیت حرکت (دستی) Soltis manual و اتوماتیک (Motoraized) تولید گردیده و با استفاده از پارچه های شرکت Serge Ferrari  از نوع solar protection بوده و دارای چهار تیپ می باشد .
  • Couleur / couleur دو سطح پارچه از یک رنگ است .
  • Color/white یک روی سطح پارچه سفید و دیگر پارچه رنگی است .
  • Color/alu یک سطح آلومینیوم بوده و سطح دیگر پارچه رنگی است .
  • Black out مانع از ورود نور به داخل می گردد .
از موارد حائز اهمیت جهت حفظ انرژی مقدار گرمایی است که باید از ورود آن به داخل جلوگیری کرد که شرکت Serge Ferrari با تعیین جداولی در کاتالوگ خود تحت عنوان solar and light propertis مواردی چون
  • TS (solar trans mission)  مقدار گرمایی که از پرده عبور داده می شود،
  • RS (solar reflection)  مقدار گرمایی که منعکس می شود،
  • As (solar absorbtion) مقدار گرمایی که جذب پرده می شود،
را با توجه به انتخاب رنگ توضیح داده است که با توجه به پوشش (coatig)  های روی سطح پارچه میزان عبور گرما تا حدود زیادی زیر 10% می باشد .

 

محصولات شرکت RESSTENDE ایتالیا