پروژه پرده External - زعفرانیه

در این پروژه از 200متر مربع پارچه Soltis 86 شرکتSerge Ferrari فرانسه جهت پوشش ضلع غربی ساختمان در 9 طبقه واقع در زعفرانیه به دلیل آفتاب شدید استفاده شد.

از سیستم های Motorized شرکت Somfyفرانسه و همچنین سنسورهای باد و آفتاب در این پروژه استفاده شده است.